Μαθησιακές Δυσκολίες

Ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων.

Χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Οι δυσκολίες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες εκτείνονται σε όλα τα μέρη της μνημονικής διαδικασίας:

  • Βραχύχρονη μνήμη
  • Μακρόχρονη μνήμη
  • Εργαζόμενη μνήμη

 

Δυσλεξία

Δυσλεξία σημαίνει εξελικτική δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και κατά συνέπεια δυσκολία στην ανάγνωση δυσανάλογα επίμονη προς την ηλικία και το νοητικό δυναμικό του μαθητή και επίσης επίμονη αδυναμία στην εκμάθηση της ορθογραφίας των λέξεων και στην αυτοματοποίηση της ορθογραφικής ικανότητας (Μαυρομμάτη, 1995).

Συμπτωματολογία ανάγνωσης

Αργός ρυθμός. Διστακτική και αβέβαιη ανάγνωση. Λάθη σε επίπεδο σύγχυσης βασικών αντιστοιχιών ήχων και γραπτών συμβόλων. Λάθη με οπτικές ομοιότητες γραμμάτων. Παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση, αντιμετάθεση γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων. Ελλιπής κατανόηση του κειμένου. Χάσιμο της σειράς του βιβλίου.

 

Συμπτωματολογία γραφής

Πολλά ορθογραφικά λάθη. Παραλείψεις, προσθέσεις, αντιμεταθέσεις, αντικαταστάσεις γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων. Καθρεπτική ανάγνωση. Κακογραφία, ακαταστασία, μουντζούρες στο γραπτό, αδικαιολόγητα κενά, κατάργηση των διαστημάτων, απουσία σημείων στίξης, απουσία κεφαλαίων ή παρεμβολή τους ανάμεσα στα μικρά.

Συμπτωματολογία Μαθηματικά

Προβλήματα στην άμεση μνήμη όταν ενασχολούνται με αριθμητικές πράξεις. Απώλεια θέσης ή σειράς στην πρόσθεση στηλών με αριθμούς. Μαθαίνουν με δυσκολία την προπαίδεια. Δυσκολία με τη διάκριση αριστερού – δεξιού, μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των υπολογισμών με αριθμητικές πράξεις.

Αναπτυξιακή καθυστέρηση

Θεωρούμε ότι ένα παιδί έχει αναπτυξιακή ή νοητική καθυστέρηση όταν λειτουργεί / αποδίδει πολύ πιο κάτω από την ηλικία του σε τουλάχιστον 2 τομείς από τους παρακάτω : γνωστικές ικανότητες, λόγος, αυτονομία, κοινωνικότητα, ικανότητα οργάνωσης. Η αναπτυξιακή / νοητική καθυστέρηση διακρίνεται σε ήπια, μέτρια, σοβαρή. Όσο σοβαρότερη είναι η καθυστέρηση, τόσο πιο ανώριμη για την ηλικία του θα είναι και η συμπεριφορά του παιδιού. Γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάρχει διαφορά στη χρονολογική και την αναπτυξιακή του ηλικία.

Σχολική Ετοιμότητα

Η σχολική ετοιμότητα αναφέρεται στη φάση προετοιμασίας του παιδιού να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες και να διαμορφώσει στάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος. Αναφέρεται στον προφορικό λόγο, την ψυχοκινητικότητα (σωματογνωσία, πλευρίωση), τις νοητικές ικανότητες και τη σωματική ετοιμότητα.